SENZORI

SENZORI

Senzori (davač, detektor) su uređaji koji meri fizičke veličine i konvertuje ih u signal
čitljiv posmatraču i/ili instrumentu. Senzori imaju široku primenu u svakodnevnom životu:
 kod ekrana osetljivih na dodir, kod vrata i elevatora u javnim objektima, kod osvetljenja
i alarma i mnogih drugih uređaja: automobila, aviona, medicinskih uređaja, robota, industrijskih
mašina i drugde. Senzori se dele prema : načinu rada, složenost, vrsti izlaznog signala i  prema
načinu prikazivanja signala.
Senzori se prema načinu rada dele na:
-  kontaktne-moraju biti u kontaku s objektom merenja
- beskontaktne-nisu u kontaktu s objektom mjerenja
Senzori prema složenosti mogu biti:
- samostalne jedinice - izlaz tj. očitanje je moguce odmah koristiti
- nesamostalne ( deo složenije celine) - izlazl senzora treba prilagoditi pre upotrebe                                                                       
Senzori prema vrsti izlaznog signala mogu biti:
- Elektricni signal (struja ili napon)
- Neelektricni signal – vazdušni pritisak i sl.
Podela senzora prema nacinu prikazivanja signala
-Binarni senzori - pretvaraju merenu fizičku veličinu u binarni signal
    * senzor blizine
    * senzor pritiska
    * senzor temperature
-Analogni senzori- pretvaraju fizičku veličinu u analogni signal
     * senzor udaljenosti
     * senzor sile
     * akustčki senzor

Proizvođači senzora: NORGREN, FESTO, DI-SORIC, AIGNEP, MP SENSOR, IFM, MONITRAN,…

Senzor vibracije MTN/1185C
MONITRAN
Tehnički podatci
Primena: industrijska
Frekvencija: 2Hz – 1kHz
Temperaturni opseg: -25°C – 90°C
Izlaz: DC 4-20mA