TAHOGENERATORI

TAHOGENERATORI

Tahogeneratori predstavljaju uređaje koji rotaciono kretanje pretvaraju u električni signal. Od enkodera se razlikuju po tome što za razliku od njih broj obrtaja nije proporcionalan broju električnih impulsa već amplitudi kontinualnog signala. Drugim rečima ovaj uređaj pretvara rotaciono kretanje u električni napon koji je srazmeran boju obrtaja.

 

Proizvodnja tahogeneratora je jošjedna oblast delovanja firme HUEBNER-GIESSEN koju zastupamo. Kao i enkoderi, HUEBNER-ovi tahogeneratori su konstruisani za teške uslove rada što je velika prednost u industrijskoj upotrebi.

 

Odlike ovih proizvoda su visok izlazni napon na relativnom malom broju obrtaja (70-150VDC na 1000rpm) što omogućava veliku rezoluciju merenja. Sve detalje u vezi sa ovim proizvodima mođete videti na www.huebner-giessen.com